II Ogólnopolska Konferencja - SPEcjalna Edukacja zdalna

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Organizator – Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 57, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000578432, NIP: 783-17-28-392, Regon: 361920821, kapitał zakładowy 5 000 zł
 2. Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 3. Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora:
  • Szkolenie – szkolenie, kurs, warsztat lub seminarium,
  • Konferencja – konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

Rozdział 2. Zgłoszenie

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www.edicon.pl/konferencje wypełnionego formularza zgłoszenia

2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia – Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu. Organizator przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma “Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu”, zawierające m.in., informacje organizacyjne lub dodatkowo fakturę pro forma.

Rozdział 4. Płatność za Szkolenie

 1. Płatności za Szkolenie można dokonywać w dwojaki sposób:
  • na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, przesłanej przez Organizatora przed terminem Szkolenia
  • na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora. Wystawienie faktury VAT nastąpi na 30 dni przed datą Konferencji ale nie później niż 7 dni po dacie Konferencji
 2. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.

Rozdział 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest Organizator.
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych Rafała Surowego – kontakt: [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi na podstawie: art.6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji celu umowy.
 4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przesyłanie przez Administratora informacji dotyczących przyszłych konferencji oraz szkoleń, Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie tego faktu na adres [email protected].
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celu zapisania się na konferencje jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową uczestnictwa na wydarzeniu.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przesyłane poza strefą EOG.

Rozdział 7. Rezygnacja

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zleceniodawca może złożyć poprzez przesłanie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych. Oświadczenie to może być również złożone drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail [email protected] Organizator niezwłocznie prześle Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Zleceniodawcy, z którego przesłał on oświadczenie o odstąpieniu. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w:
  • Szkoleniu – nie później niż 14 dni przed terminem,
  • Konferencji – nie później niż 14 dni przed terminem,

  nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

 3. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminach późniejszych niż terminy podane w pkt. 2 rozdziału 6 lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na Szkolenie bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na Szkolenie po terminie rezygnacji podanym w pkt. 2 rozdziału 6 i braku uczestnictwa w Szkoleniu, Organizatorowi przysługuje opłata za Szkolenie w pełnej wysokości.
 5. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).

Rozdział 8. Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą faxu albo e-mailem na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 7 pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 3. Organizatorowi, w terminie 5 dni od rozpoczęcia Szkolenia, przysługuje prawo do jego odwołania W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Szkoleniu w innym terminie. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkolenia.
 5. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja Szkolenia zamkniętego (in-company).
 6. Organizator dopuszcza możliwość organizacji Szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione Organizatorem i Zamawiającym, a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.
 7. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych nie dotyczą usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną.
 3. CRE EDICON jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt z Działem Szkoleń: [email protected] bądź pod numerem telefonu : 507 715 032
Wishlist 0
Continue Shopping
X