Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o.

Celem naszej działalności jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, kadry kierowniczej oraz pracowników szkół i placówek oświatowych.

Do najważniejszych zadań placówki zaliczamy:

  • wspieranie jakości edukacji poprzez wdrażanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń między szkołami;
  • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i nauczycieli,
  • moderowanie procesu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
  • prowadzenie konsultacji i doradztwa oraz sporządzanie ekspertyz,
  • opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych,
  • współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Zapraszamy na szkolenia, warsztaty i konferencje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. Oferujemy Państwu możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycie umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDICON wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod Nr DE-III-6.5471.14.2015, działający na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Wishlist 0
Continue Shopping
X