RODO

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji EDICON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 16.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania moich danych osobowych?

1. Dane osobowe w zakresie wymienionym wart. 221 § 1–3 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).

2. Inne podane dane osobowe przez kandydata będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO- dobrowolna zgoda

3. W zakresie wizerunku (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit.a RODO); 

4. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacjiprzez Administratora- art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3,4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.  

 

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania danej rekrutacji (6 miesięcy), a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.

Jakie przysługują mi prawa?

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich wglądu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Jeśli kandydat uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych Administrator zobowiązany jest powiadomić osobę, której dane dotyczą przed wszczęciem procedury i pozyskać od niej dobrowolną zgodę.


W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie następującej klauzuli:

Po zapoznaniu się z klauzulą, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Rozwoju Edukacji EDICON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 5moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji. 

 


W przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, zawartych w przesłanej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

Wishlist 0
Continue Shopping
X